Sint Antonius Put
Sinds januari 2007 waren een aantal mensen van de Slek bezig met de bouwaanvraag voor een kapel op de Slek. Deze stuurgroep bestond dan uit de volgende personen: Voorzitster: Jose Golsteyn Bouwkundig adviseur : Andre Dukers Secretaris : Mattie Schlangen Penningmeester : Maarten Vergoossen Lid : Emmy Geelen Maarten Vergoossen en Emmy Geelen vertegenwoordigen de Sint Antonius Put.
Het start kapitaal van € 12.000,– werd geschonken door de Sint Antonius Put. Begin jaren ‘80 ontving de Put f 10.500,–. Dit bedrag stond jarenlang op een rekening. Deze rekening werd geopend voor de bouw van een eigen kerk. Om toch tegemoet te komen aan de wensen van de toenmalige inwoners van de Slek werd besloten om dit geld te gebruiken voor de bouw van een kapelletje. Om een idee te krijgen hoe onze kapel er uit moest zien, zijn er door diverse mensen een aantal kapellen bezocht. Zo zijn er al diverse gespreken geweest met de wethouder en diverse ambtenaren van de gemeente, Gerard van Kempen (bouwkundig tekenaar, Jos Peeters (bouwkundig ambtenaar bij de gemeente Heerlen), de heer Aben uit Sint-Joost (medebouwer van de Theresiakapel) en met de heren van Kruisen en Kapellen. Plannen maken is prima maar het moet wel financieel haalbaar zijn. Diverse mensen en bedrijven hebben een financiële bijdrage geleverd. Hier volgt dan een kleine opsomming: Een bouwmaterialenhandel bood direct aan de stenen voor zowel het buiten- als het binnenwerk te willen schenken. Tijdens de geldinzameling op de slek werd ongeveer € 2.600,– opgehaald. Latere giften bedroegen € 800,–. Ook op de bankrekeningnummer van de kapel kwam er geld binnen doordat particulieren geld overmaakten en doordat de aangeschreven bedrijven ook een donatie deeden. Twee mensen van de Slek boden spontaan aan om een gebrandschilderd raampje te betalen. Om het beeld van St. Antonius Abt te kunnen aanschaffen, werden een paar bedrijven apart benaderd. In een week tijd was het geld voor het beeld bij elkaar gebracht. Dat dit zo snel ging kwam doordat een zakenman uit Pey een geweldig bedrag schonk. Bij de andere royale giften bleef er nog genoeg geld over om ook het raampje boven de deur te bekostigen. De stuurgroep wilde niet alleen de beslissing nemen voor de naam van de kapel. Zo lieten zij de mensen van de Slek kiezen uit drie heiligen; te weten: Sint Antonius Abt, Maria en Jozef. De stemming is als volgt uitgevallen: H. Maria 45 stemmen, H. Jozef 58 stemmen en H. Antonius Abt 99 stemmen. Bouwen op een stukje gemeentegrond, hoek Marktsingel/Slekkerstraat, dat was onze wens. Dat de gemeente hier direct heel positief op reageerde was een grote opluchting. Wethouder Janssen wees ons de weg naar de afdeling, die hiervoor alles moest regelen. Hoewel het lang duurt voordat alle procedures goed doorlopen zijn, moeten we toch zeggen dat we altijd heel goed geholpen zijn door de ambtenaren van Ruimtelijke Ordening. Naast toestemming van de Welstandcommissie, moest er een bouwvergunning komen. Hiervoor werden tekeningen en formulieren opgestuurd. Kapvergunning voor de bomen die in de weg staan werd aangevraagd. Er moest een Ruimtelijke Onderbouwing gemaakt worden. Het in de maak zijnde nieuwe bestemmingsplan van de Slek liet te lang op zich wachten en daardoor moesten we ook nog een Ontheffing van het huidige bestemmingsplan aanvragen. Allemaal zaken waar we nooit mee te maken gehad hebben. Maar door de kennis van Andre Dukers, Gerard van Kempen, Jos Peeters en de hulp van de ambtenaren is dat alles in orde gekomen. De stuurgroep heeft een aantal gesprekken gehad met wethouder Janssen. Hij maakte altijd tijd voor ons. Wij wilden o.a. weten of we in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie. B en W heeft gelukkig besloten dat we op subsidie kunnen rekenen. Dat is een goed bericht. Bij de Rabobank in Echt was in 2007 een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor een schenking uit het Stimuleringsfonds van de bank. Jammer genoeg moesten we kunnen aantonen dat we de bouwvergunning hadden. De gemeente garandeerde ons dat die er op termijn zou komen maar dat was voor de bank niet voldoende en ging die schenking niet door. Jammer. In de afgelopen periode hebben we met zijn alle gezien wat een aantal vrijwilligers in korte tijd kan realiseren. Zo heeft iedereen de kapel kunnen zien groeien van de fundatie tot het dak. Er zijn al een aantal hoogte punten gevierd zoals het plaatsen van de "eerste steen" en het bereiken van het hoogste punt van de bouw. De eerste steen werd gelegd door de twee oudste omwonende van de kapel. Dit waren dan mevrouw Schlangen en de heer Schoenmakers. Tijdens de inzegening van de eerste steen werd door Pastor Mom de volgende zegen uitgesproken: “Zusters en broeders, voeg u bij Christus, de leve nde steen die door mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid en laat ook u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel”. De bouw van de kapel gaat zeer goed vooruit. De buiten kant inclusief bestrating is al bijna klaar. Er wordt nu hard gewerkt aan de inrichting. Zondag 16 november 2008 was het dan zover. Op deze dag vond onder grote belangstelling en met medewerking van schutterij Sint Antonius de inzegening plaats.