Sint Antonius Put
JAARVERGADERING 2021 en Dringende oproep !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Woensdag 8 september a.s. wordt de jaarvergadering gehouden. Het bestuur nodigt u uit hier aan deel te nemen. De vergadering wordt gehouden in ’t Slekkerhoes, Hoogstraat 22 en begint om 20.00 uur. AGENDA : 1. Opening door de voorzitter Jos Offermanns 2. Notulen Jaarvergadering 2020 3. Financieel jaarverslag 2020 van penningmeester Math Golsteijn 4. Verslag kascontrolecommissie en benoemen nieuwe kascontrolecommissie. Leden kascommissie 2020 : Lidy Kessels en Sandra Damoiseaux Aftredend dit jaar is : Lidy Kessels 5. Jaarverslag 2020 van de secretaris Math Golsteijn 6. Financieel Verslag Werkgroep Kapel Slek 7. Kort verslag activiteiten 2020 8. Aftreden en benoemen bestuursleden. 9. Rondvraag 10. Sluiting Dringende verzoek onderstaand bericht aandachtig te lezen: De afgelopen jaren heeft het bestuur herhaaldelijk aangegeven dat er dringend extra bestuursleden nodig zijn. Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 personen terwijl dit er minimaal 7 dienen te zijn dat betekend dat we minimaal twee vacatures hebben. De afgelopen periode zijn er door de Corona weinig activiteiten geweest. Zoals het er nu naar uitziet zal dit de komende periode weer meer mogelijk zijn en het is dan ook van belang dat we dan weer als bestuur op sterkte zijn zodat we de bestaande activiteiten weer kunnen oppakken maar ook nieuwe activiteiten kunnen opzetten. Zeker gezien de leeftijd van het huidig bestuur is jongere aanwas nodig ook om op termijn het bestuur weer aan te vullen. Het bestuur bestaat momenteel uit 3 bestuursleden die 70+ zijn en 2 zijn 50+. De vraag dringt zich op : Vinden de inwoners van de Slek de buurtvereniging een meerwaarde voor de gemeenschap of is het eigenlijk overbodig. Het bestuur hoopt nog steeds dat het zinvol is voor de gemeenschap van de Slek. Aanmelden of meer willen weten over de activiteiten of de hoeveelheid werk neemt U dan contact op met onze voorzitter, Jos Offermanns, telefoonnr. 0475-461934 of per mail (putslek@live.nl) of natuurlijk tijdens de jaarvergadering. Bestuur van St.Antoniusput Slek Secretariaat: Rutsekovenstraat 6, 6102 VM Echt